Sanapalat Oy

"Minä olen täällä, jotta te ymmärtäisitte toisianne paremmin"

Puheterapeutti Anna-Stina Sevon

Yli kymmeneen alalla vietettyyn vuoteen on mahtunut paljon. Olen ehtinyt työskennellä niin kunnan puheterapeuttina, yliopisto-opettajana kuin erikoissairaanhoidossakin. Jokainen paikka on tuonut uutta perspektiiviä alaan ja jokainen asiakas sekä kollega on opettanut uutta.

Vuosien myötä olen huomannut olevani kiinnostunut erityisesti kaksi- ja monikielisestä tyypillisestä ja poikkeavasta kielenkehityksestä. Minulla on kokemusta myös esimerkiksi epäselvän puheen sekä viivästyneen ja poikkeavan kielenkehityksen kuntoutuksesta. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen (AAC) kuten kuvien ja viittomien käyttö on työssäni arkipäivää.

Uskon vahvaan tieteellisen pohjaan kaikessa tekemisessäni. Käytän menetelmiä ja työkaluja, joilla on tieteellistä näyttöä tai vahva kokemukseen perustuva näyttö. Seuraan alan julkaisuja ja lisäkouluttaudun säännöllisesti.

Puheterapeutti Anna-Stina Sevon

Ajattelen, että ihmisten välinen kommunikaatio, kyky ilmaista itseään ja ymmärtää toista, on ihmisyyden keskiössä.

Työni lähtee lapsesta ja hänen läheisistään, heidän tarpeistaan. Minusta on tärkeää kuunnella ja ymmärtää lasta ja perheitä. Kun lähdetään työstämään oikeita ja merkityksellisiä asioita, löytyy motivaatiota ja saadaan tuloksia. Lasten kanssa työskentely vaatii aina yhteistyötä lasta hoitavien lähimpien aikuisten kanssa. Koen tärkeäksi, että kaikki työskentelevät samoja tavoitteita kohti.

TYÖKOKEMUS


 • Sanapalat Oy 2021-

 • Tays foniatria, 2019-2020

 • Nokian kaupunki, perhepalvelut 2017-2020

 • Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, logopedia 2016-2016

 • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2011- 2017

 • Kaarinan kaupunki, 2011

TÄYDENNYSKOULUTUS


Pyrin jatkuvasti kehittämään ja ylläpitämään ammatillista osaamistani täydennyskoulutusten avulla. Alla viimevuosina käymiäni koulutuksia:


 • Purento: "Manuaalisten hoitomenetelmien hyödyntäminen osana kasvojen, suun- ja purennanalueen logopedista kuntoutusta". Oikeus käyttää nimikettä "Manuaalinen puheterapeutti", 2022

 • PROMPT: "Introduction to PROMPT: Technique Workshop", 2022

 • Laulupiirtämisen perusteet (Laulau Oy), 2022

 • Kättä pidempää - helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa (Suomen kuntoutuskouluttajat), 2022

 • Bi/multilingual and Specific language impairment (Developmental language disorder) conference (BI-SLI), 2022

 • Tietoinen läsnäolo ja kehotietoisuus vuorovaikutuksen tukena (Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys), 2022

 • Luonteva vuorovaikutus - Saavuta kuntoutuksen tavoitteet (Professio, Coronaria), 2022

 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -työpaja, Osa II (Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus), 2022

 • Nimeämistaitojen arviointi ja tukeminen (Niilo Mäki instituutti), 2021

 • Neuropsykologisten haasteiden huomiointi kielihäiriöisen lapsen puheterapiassa (Puheterapeuttiliitto ry), 2021

 • Ohjaaminen sekä muutosmotivaation herättely terapiatyössä (Outloud), 2021

 • Selective Mutism - Evidence-Based Practices (Professio, Coronaria kuntoutuspalvelut), 2021

 • Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeuteille (Hanna Mäkinen), 2021

 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla – työpaja (Sirpa Tarvainen), 2021

 • Kommunikointia kaikille – AAC:n monimaisuus puheterapeutin työssä (Puheterapeuttiliitto) 2021

 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin -verkkokoulutus (Kipinäkeskus), 2021

 • Mitä vikaa syömisessä? (Kuntoutuskouluttajat, Helena Törölä), 2020

 • GAS -logopedisessa viitekehyksessä (Oulun yliopisto), 2020

 • Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus (Kipinäkeskus), 2020

 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet – verkkokoulutus, (Professio), 2020

 • Arviointi puheterapiakuntoutuksen perustana (Puheterapeuttiliitto), 2018

 • Änkytys: syventävä workshop päivä (Auli Laiho), 2018.

 • OPT; A three-part treatment plan for oral placement therapy (TalkTools, Renee Roy Hill), 2017

 • Äänteistä puhetta – Näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa (Annukka Kuutsa, Tuula Savinainen-Makkonen), 2016.

 • Lasten ja aikuisten puheen apraksia erotusdiagnostiikka ja kuntoutus (Edythe Strand), 2016

MUU KOULUTUS


 • Ensiapukurssia, EA1 10.2020

 • Viittomakielen kurssit, Oulu-opisto

  • Tukiviittomakurssi, 2008

  • Viittomakielen alkeet, 2009

  • Viittomakielen jatkokurssi, 2010

 • Viittomakielen sivuaineopinnot, Turun yliopisto, 2004