Palvelut

Mitä puheterapia on?

Puheterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon asiantuntija.

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.

Puheterapeutti ohjaa asiakkaiden lähipiiriä toimimaan arjen tilanteissa siten, että asiakkaan vahvuudet saadaan käyttöön ja ongelmien vaikutus toimintakykyyn on mahdollisimman pieni. Puheterapiaan kuuluu oleellisena osana myös itsenäisesti tehtävät harjoitukset.

Puheterapeutin asiakkaalla voi olla vaikeuksia esimerkiksi seuraavissa toiminnoissa: puhe, kielelliset taidot, ääni, kommunikointi, lukeminen ja kirjoittaminen, syöminen ja nieleminen, suun motorinen toiminta. Puheterapeutti kohtaa työssään kaiken ikäisiä asiakkaita, keskosista vanhusväestöön.

Sanapalojen palvelut

Sanapalat tarjoaa puheterapiapalveluja lapsille ja nuorille. Palveluihin kuuluvat sekä arviointi, kuntoutus että asiantuntijapalvelut.

Tyypillisiä vaikeuksia ovat esimerkiksi puheenkehityksen viivästyminen, epäselvä puhe, puheen ymmärtämisen haasteet, kommunikaation ja vuorovaikutustaitojen poikkeavuus, lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen työläys.

Tutkimus ja arviointi

TUTKIMUS JA ARVIOINTI

Puhekupla

KUNTOUTUS

Asiantuntija opastus

ASIANTUNTIJA-PALVELUT

Tutkimus ja arviointi

Tutkimus ja arviointi

  • Kattava puheterapeuttinen arvio, jossa huomioidaan esitiedot, lähiympäristö, puheen tuotto, vuorovaikutus ja puheen ymmärtäminen.

  • Sisältää tyypillisesti 2-4 käyntikertaa ja yhteenvedon.

  • Menetelminä haastattelu sekä testimuotoinen ja havainnoiva arvio.

  • Tuloksena tilaaja saa kirjallisen yhteenvedon, joka on kattava kuvaus lapsen kielellisestä ja kommunikatiivisesta toimintakyvystä hänen lähiympäristössään. Yhteenvetoa voidaan käyttää osana moniammatillista diagnosointia ja tukitoimien suunnittelua.

Kuntoutus

  • Tavoitteellista toimintaa, joka tähtää arjen toimintakyvyn paranemiseen.

  • Kesto ja intensiteetti määräytyvät yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

  • Yksilö- ja ryhmäkuntoutusta.

  • Kuntoutus on aktiivista toimintaa, joka edellyttää kuntoutujalta sekä lähiympäristöltä sitoutumista.

Kuntoutuksen puhekupla
Tienviitta

Asiantuntijapalvelut

  • Koulutusta, luennointia ja konsultaatiota perustuen kokemukseen ja viimeisimpään tutkimustietoon. Räätälöidään tilauksen mukaan.

  • Tavoitteena asiakkaan oman osaamisen tukeminen ja lisääminen.

Näin se käy

Käynnit arjen ympäristössä

Käynnit toteutuvat lapsen tai nuoren lähiympäristössä; kotona, päiväkodissa ja koulussa. Kuntoutuksen nivoutuminen arjen keskelle vapauttaa voimia koko perheelle kun terapiasiirtymiin ei kulu aikaa. Näin perheelle jää enemmän aikaa olennaiseen, arkeen ja yhdessäoloon.

Sanapaloilla ei ole vastaanottotiloja.


Etävastaanotto

Palveluja on mahdollista toteuttaa myös joko kokonaan tai osittain etänä. Tällöin lapsi tai nuori tapaa terapeutin ruudun välityksellä vanhemman tai muun lähi-ihmisen kanssa. Etävastaanottoa varten tarvitsette toimivan nettiyhteyden lisäksi tietokoneen tai tabletin, jossa on kamera ja mikrofoni sekä rauhallisen tilan.

Palvelupolku

Miten pääsen asiakkaaksi?

Tyypillisesti ensiarvio ja palveluunohjaus toteutuvat oman kunnan palveluiden kuten neuvolan kautta. Kun arvioinnin tai kuntoutuksen tarve on todettu, saa asiakas terveyskeskuksesta, erikoissairaanhoidosta tai Kelalta maksusitoumuksen, jonka turvin palvelu toteutetaan (Sanapalojen arviointi- ja kuntoutuspalvelut). Tällöin yhteiskunta maksaa arvion ja kuntoutuksen. Sanapalojen palveluiden piiriin voi hakeutua myös itsemaksavana asiakkaana tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

Kerro siis huolestasi oman kuntasi terveydenhoitajalle/puheterapeutille/lääkärille. He auttavat sinua eteenpäin ja ohjaavat palveluiden pariin. Voit olla myös suoraan yhteydessä Sanapaloihin, niin keskustellaan asiasta ja mietitään, mikä on teidän kuntoutuspolkunne.

Sanapalat voi olla mukana asiakkaan palvelupolun eri vaiheissa tuottaen puheterapeuttista arviota, kuntoutusta ja asiantuntijapalveluita. Sanapalat ei kuitenkaan yksin voi vastata vaikea-asteisten puheen- ja kielenkehityksen vaikeuksien koko hoitopolusta vaan yhteistyötä tehdään eri kunnallisten toimijoiden (terveyskeskus, neuvola, varhaiskasvatus, koulut) ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Palvelupolku

Tarvitsemme puheterapiaa

Palvelupolku

Arvio

Palvelupolku

Kuntoutus

Palvelupolku

Uudelleenarvio

Muista myös

Artikulaatioterapia

Puuttuuko /s/-äänne vai onko /r/ oppimatta? Tuntuuko, että kaipaatte harjoitteluun konkreettisia neuvoja ja vinkkejä? Voimme sopia muutaman sparrauskäynnin vauhdittamaan harjoittelua tai sopia pidemmästä harjoittelujaksosta.

Tyypillisimpien artikulaatiovirheiden kuten /s, r, l/ -äänteiden lisäksi voit olla yhteydessä esimerkiksi etuvokaalien /y, ö, ä/, sekä /k/-äänteen oppimiseksi.

Puuttuvia äänteitä?